ตราสารหนี้

กระแสรายได้ที่สม่ำเสมอ

กระแสรายได้ที่สม่ำเสมอ

ตราสารหนี้

ตราสารหนี้ คือตราสารการเงินที่เป็นสัญญาแสดงความเป็นหนี้ระหว่างผู้ออกตราสารหนี้ และผู้ถือตราสารหนี้ ซึ่งสามารถออกโดยภาครัฐ หรือภาคเอกชนก็ได้ ผลตอบแทนที่ผู้ถือตราสารหนี้จะได้รับจากการให้กู้ยืมคือดอกเบี้ย ซึ่งเรียกว่าคูปอง ซึ่งมักจะได้รับสม่ำเสมอตามที่ได้มีการกำหนดการจ่ายดอกเบี้ยไว้ตั้งแต่ต้น

ตราสารหนี้เป็นการลงทุนที่น่าสนใจ หากท่านกำลังมองหากระแสรายได้ที่สม่ำเสมอ และต้องการกระจายความเสี่ยงอย่างเหมาะสมสำหรับพอร์ทการลงทุนของท่าน

รายชื่อตราสารหนี้
รายชื่อตราสารหนี้
สิทธิประโยชน์
  • ลูกค้าได้รับดอกเบี้ยที่สม่ำเสมอ
  • ตราสารหนี้สามารถให้ผลตอบแทนที่มีความเสี่ยงต่ำกว่าการลงทุนประเภทอื่นๆ เช่น ตราสารทุน
  • ลูกค้าสามารถกระจายเงินลงทุนไปในผลิตภัณฑ์การลงทุนต่างประเภท ต่างประเทศ ต่างอุตสาหกรรม และจากบริษัททั่วโลก
  • อัตราผลตอบแทนที่สูงกว่าการลงทุนในผลิตภัณฑ์เงินฝากประจำ
  • ตราสารหนี้ที่คัดสรร ได้รับการจัดอันดับว่าเป็นตราสารหนี้ที่จัดว่าลงทุนได้จากบริษัทที่มีความเชื่อถือสูง เช่น Moody’s และ Standard and Poors
สมัครที่นี่

สะดวกยิ่งขึ้นกับสาขาของเราวันนี้

ธนาคารซิตี้แบงก์ สาขากรุงเทพฯ
สถานที่ตั้ง: เลขที่ 399 อาคารอินเตอร์เชนจ์ 21 ถนนสุขุมวิท แแขวง คลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
โทร 02-788-333502-788-3335

 

ธนาคารซิตี้แบงก์ สาขาเซ็นทรัลเวิลด์
เลขที่ 4, 4/1-2, 4/4 ชั้น 4 ห้อง B411-12 แบงก์โซน ถนนราชดำริห์ แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทร 02-677-499902-677-4999

สมัครวันนี้

Disclaimers:

การลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุน • การลงทุนไม่ใช่ภาระหนี้หรือภาระค้ำประกันของธนาคาร • ไม่ใช่เป็นการฝากเงินกับธนาคารฯ • การลงทุนมีความเสี่ยงรวมทั้งมีความเป็นไปได้ที่จะสูญเสียเงินลงทุน • ราคาของหน่วยลงทุนอาจขึ้นหรือลงได้ • ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันผลการดำเนินงานในอนาคต • หน่วยลงทุนไม่สามารถขายให้แก่บุคคลอเมริกัน

นักลงทุนที่ลงทุนในผลิตภัณฑ์การลงทุนสกุลเงินต่างประเทศ ควรทราบถึงความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนที่อาจทำให้เกิดการสูญเสียเงินต้นเมื่อมีการเปลี่ยนสกุลเงินต่างประเทศกลับมาเป็นสกุลเงินท้องถิ่น • อาจมีการควบคุมการแลกเปลี่ยนสกุลเงินสำหรับบางสกุลเงินเป็นครั้งคราว เพราะฉะนั้นนักลงทุนควรตระหนักว่าการลงทุนในผลิตภัณฑ์การลงทุนสกุลเงินต่างประเทศเหมาะสมกับวัตถุประสงค์ของการลงทุน สถานะการเงิน และ ระดับความเสี่ยงของตัวเองหรือไม่ • ผลิตภัณฑ์การลงทุนไม่สามารถขายให้แก่บุคคลอเมริกัน และอาจไม่ขายในทุกเขตอำนาจรัฐ • เอกสารฉบับนี้เป็นเพียงการให้ข้อมูลเท่านั้น ไม่ได้เป็นการชี้ชวนหรือการเสนอเพื่อให้ได้มา ซื้อ หรือสมัครใช้ ซึ่งหลักทรัพย์ การลงทุนหรือบริการ และไม่ใช่เพื่อโน้มน้าวให้ระดมทุนหรือเงินฝาก ข้อมูลในเอกสารนี้ไม่ใช่คำเสนอขายในเขตอำนาจรัฐใดๆ ที่ซึ่งคำเสนอเช่นนั้นเป็นหรืออาจจะเป็นการต้องห้าม ข้อจำกัด หรืออยู่ภายใต้ข้อกำหนดที่จะต้องรายงาน ขออนุมัติ ขอรับอนุญาต หรือขอความยินยอมตามกฎหมาย • การสมัครสำหรับผลิตภัณฑ์การลงทุนทั้งหมดต้องเป็นไปตามเงื่อนและข้อตกลงที่เจาะจง • การซื้อผลิตภัณฑ์ด้านการลงทุนทั้งหมดจะต้องทำในเอกสารการสมัครที่มาพร้อมกับเอกสารข้อมูลการลงทุน เอกสารข้อมูลการลงทุนมีอยู่ที่ธนาคารซิตี้แบงก์ สาขากรุงเทพ • คำเตือน เงื่อนไข และข้อตกลงของซิตี้แบงก์ใช้กับแต่ละผลิตภัณฑ์และบริการของธนาคาร